Φόρμα υποβολής παραπόνων

Στοιχεία επιχείρησης


Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο)


Στοιχεία επικοινωνίαςΣημειώνουμε ότι κατά την αξιολόγηση του παραπόνου σας ενδέχεται να σάς ζητηθούν από την Εταιρεία περαιτέρω στοιχεία ή πληροφορίες

Τυχόν συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του παραπόνου σας μπορείτε να τα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr.complaints@flexfin.eu. Σάς ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Flexfin M.AE. με σκοπό την διερεύνηση και αξιολόγηση του παραπόνου σας. Η πολιτική της Flexfin για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://gr.flexfin.eu.